_

سخنرانان

_

دکتر محمدی

مدیر ارشد

دکتر زینل نیا

مدیر عامل

دکتر عارفی

مدیر هتل المپیک

مهندس راد

مدیر هتل استقلال

دکتر محمدی

مدیر ارشد

دکتر زینل نیا

مدیر عامل

دکتر عارفی

مدیر هتل المپیک

مهندس راد

مدیر هتل استقلال